CALL US: 02 001 1893
597/5 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand

Home » Archive

บทความโดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab บทความที่แล้วเราได้กล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence – AI) กับมุมมองทางด้านจริยธรรม โดยยกประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับข้อกังวลของอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบกับมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เอไอ ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มากขึ้น เช่น การตัดสินอนุมัติกู้ยืมเงิน ซื้อขายหุ้น คัดกรองข่าว ตัดสินโทษจำคุก เป็นต้น โดยในมุมของผู้ใช้หรือผู้พัฒนาก็มีหลายประเด็นที่ควรคำนึงถึง (บทความ มุมมองจริยธรรมที่ชวนคิดของชีวิตในอนาคต) และในบทความนี้ ผมจะขอกล่าวถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งมุมมองด้านสังคม จริยธรรม และอีกหลายมิติที่อาจยังไม่มีบทสรุปชัดเจน ขึ้นอยู่กับเราว่าจะคิดอย่างไร กรณีศึกษาที่ 1: เอไอที่ใช้ในการคัดเลือกใบสมัครงาน บริษัท Arai เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ (software) ที่เริ่มโด่งดังในตลาดโลก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ได้รับใบสมัครงานมากมายจนล้นมือ จึงขอให้ทีมนักพัฒนา (developer) ช่วยสร้างเอไอสำหรับคัดเลือกใบสมัครงาน ซึ่งระบบนี้ก็ใช้งานได้ดี แม่นยำ …

Read more

บทความโดย คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้องค์กรต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสายงานบัญชีและการเงิน งานบริหารจัดการองค์กร งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ เอชอาร์ (Human Resources : HR) ก็สามารถนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำและความผิดพลาดที่เกิดจากอคติ(bias) ของมนุษย์ได้อีกด้วย บทความนี้จึงขอยกตัวอย่างการนำเอไอมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอชอาร์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ดังนี้ 1.การสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ (Candidate Screening) เอไอ เข้ามาช่วยในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามความต้องการของบริษัทและเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลบนใบสมัคร เช่น การศึกษา อายุ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และแนวโน้มการเข้ากันได้กับผู้ร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน รวมทั้งผู้สมัครจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการต่างๆ ของผู้สมัครเบื้องต้นได้ด้วย เช่น สวัสดิการ (benefits) และเงินเดือน …

Read more

บทความโดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ปัจจุบันเป็นยุคทองของการนำข้อมูลที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการขยายการจัดเก็บข้อมูล computation / storage resource มีราคาถูกลง และข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น โดยในหลายประเทศมีการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence – AI) และ Machine Learning มาใช้กับ Big data ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างมาก เอื้ออำนวยให้เราสามารถทำงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังส่งผลดีกับภาคเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย (บทความ “ผลกระทบของ AI”) ความแตกต่างระหว่างเอไอ และเทคโนโลยีในอดีต คือ เอไอสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินอย่างอัตโนมัติได้ (Automated Decision Maker) ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการจัดการที่เหมาะสม เพราะหากใช้ไม่ถูกต้อง ขาดความโปร่งใสหรือมีอคติ (bias) ในการตัดสิน ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างแน่นอน โดยเฉพาะช่วงหลังที่มีกระแสความคิดหวาดกลัวว่าเอไอจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ …

Read more