CALL US: 02 001 1893
597/5 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand

Home » Archive

บทความโดย คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้องค์กรต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสายงานบัญชีและการเงิน งานบริหารจัดการองค์กร งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ เอชอาร์ (Human Resources : HR) ก็สามารถนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำและความผิดพลาดที่เกิดจากอคติ(bias) ของมนุษย์ได้อีกด้วย บทความนี้จึงขอยกตัวอย่างการนำเอไอมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอชอาร์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ดังนี้ 1.การสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ (Candidate Screening) เอไอ เข้ามาช่วยในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามความต้องการของบริษัทและเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลบนใบสมัคร เช่น การศึกษา อายุ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และแนวโน้มการเข้ากันได้กับผู้ร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน รวมทั้งผู้สมัครจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการต่างๆ ของผู้สมัครเบื้องต้นได้ด้วย เช่น สวัสดิการ (benefits) และเงินเดือน …

Read more