CALL US: 02 001 1893
597/5 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand

Home » Archive

A lot of people have been wondering about Libra recently… We explore Libra’s future potential and how Cryptocurrency and Blockchain have grown from a concept to a formidable force.

Read more

บทความโดย คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด โรคซึมเศร้า เป็นอาการทางจิตเวชประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและส่งผลร้ายแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองหรือแม้กระทั่งฆ่าตัวตาย คนส่วนใหญ่มักคิดว่าโรคซึมเศร้าเป็นอาการที่รักษาไม่ได้ ซึ่งอันที่จริงไม่เป็นเช่นนั้น หากผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้รับการรักษาก็จะสามารถหายเป็นปกติได้ แต่ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการรักษา ผู้ป่วยจำเป็นต้องรู้ตัวก่อนว่าเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งปัจจุบันวิทยาการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) มีความก้าวหน้าและถูกนำมาใช้ประโยชน์ครอบคลุมวงการต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งทางการแพทย์ที่มีหลายองค์กรร่วมมือกันพัฒนาเอไอ เพื่อใช้สำหรับทำการวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าและนำไปสู่วิธีการรักษาได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี ผลจากการทดลองกับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตพบว่า ผู้มีปัญหาจะเกิดความรู้สึกดีหากได้พูดคุยบอกเล่าปัญหาส่วนตัวให้กับผู้อื่นฟัง และจะรู้สึกดีและผ่อนคลายยิ่งขึ้นหากให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังแทน จากผลการทดลองนี้นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเอไอขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้เหมือนมนุษย์ และรับฟังคำพูดของมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะจิตใจย่ำแย่ โดยใส่โปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถตรวจจับสัญญาณภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลต่างๆ จากการวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้ใช้งานว่าอยู่ในสภาวะอย่างไร เช่น การใช้โทนเสียงต่ำ การพูดคำหรือเนื้อหาซ้ำๆ หรือเสียงสูงที่เกิดจากความกังวลใจในการเล่าเรื่องราวต่างๆ รวมถึงคำพูดที่แสดงถึงอาการภาวะซึมเศร้า เพื่อนำไปสู่การให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป นอกจากหุ่นยนต์แล้ว “แชทบอท” (chatbot) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการนำเอไอมาใช้วิเคราะห์ภาวะซึมเศร้า โดยแชทบอทสามารถวิเคราะห์กลุ่มคำและลักษณะภาษาของผู้ใช้งานว่ามีสัญญาณบ่งบอกอันตรายในการพูดคุยกันหรือไม่ เช่น หากผู้ใช้งานมีการใช้คำว่า “เสียใจ” “เศร้า” “ร้องไห้” “ทุกข์ทรมาน” …

Read more

บทความโดย คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด บทความก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources – HR) ไปแล้ว ในครั้งนี้ ผมขอกล่าวถึงการนำเอไอมาใช้กับสายงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรด้านการจัดการและวางแผนงบการเงินของบริษัท นั่นคือฝ่ายบัญชี (Accounting) ซึ่งมีหน้าที่หลักคือบันทึกข้อมูลทางบัญชี จัดทำงบประมาณ ภาษีอากร สรุปและประเมินผลด้านการเงิน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ดังนั้น งานส่วนนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส การนำเอไอเข้ามาช่วยจึงตอบโจทย์การทำงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ความสำคัญของเทคโนโลยีเอไอที่มีต่อฝ่ายบัญชีที่เห็นได้ชัด คือ ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ (routine works) ของนักบัญชี เช่น การเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินด้วยเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง หรือที่เรียกกันว่า โอซีอาร์ (Optical Character Recognition – OCR) ในการแปลงไฟล์รูปภาพให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษรที่สามารถเก็บบันทึกและแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยเอไอสามารถจดจำและแยกแยะรูปแบบ (form) ใบเสร็จของแต่ละบริษัทหรือร้านค้า ทำให้สามารถเก็บและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก และนักบัญชีสามารถทำงานนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผมขอยกตัวอย่างบริษัทที่นำเอไอมาช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในด้านอื่น …

Read more