CALL US: 02 001 1893
597/5 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand

Articles

Home » Articles

บทความโดย คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด โรคซึมเศร้า เป็นอาการทางจิตเวชประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและส่งผลร้ายแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองหรือแม้กระทั่งฆ่าตัวตาย คนส่วนใหญ่มักคิดว่าโรคซึมเศร้าเป็นอาการที่รักษาไม่ได้ ซึ่งอันที่จริงไม่เป็นเช่นนั้น หากผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้รับการรักษาก็จะสามารถหายเป็นปกติได้ แต่ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการรักษา ผู้ป่วยจำเป็นต้องรู้ตัวก่อนว่าเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งปัจจุบันวิทยาการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) มีความก้าวหน้าและถูกนำมาใช้ประโยชน์ครอบคลุมวงการต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งทางการแพทย์ที่มีหลายองค์กรร่วมมือกันพัฒนาเอไอ เพื่อใช้สำหรับทำการวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าและนำไปสู่วิธีการรักษาได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี ผลจากการทดลองกับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตพบว่า ผู้มีปัญหาจะเกิดความรู้สึกดีหากได้พูดคุยบอกเล่าปัญหาส่วนตัวให้กับผู้อื่นฟัง และจะรู้สึกดีและผ่อนคลายยิ่งขึ้นหากให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังแทน จากผลการทดลองนี้นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเอไอขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้เหมือนมนุษย์ และรับฟังคำพูดของมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะจิตใจย่ำแย่ โดยใส่โปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถตรวจจับสัญญาณภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลต่างๆ จากการวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้ใช้งานว่าอยู่ในสภาวะอย่างไร เช่น การใช้โทนเสียงต่ำ การพูดคำหรือเนื้อหาซ้ำๆ หรือเสียงสูงที่เกิดจากความกังวลใจในการเล่าเรื่องราวต่างๆ รวมถึงคำพูดที่แสดงถึงอาการภาวะซึมเศร้า เพื่อนำไปสู่การให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป นอกจากหุ่นยนต์แล้ว “แชทบอท” (chatbot) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการนำเอไอมาใช้วิเคราะห์ภาวะซึมเศร้า โดยแชทบอทสามารถวิเคราะห์กลุ่มคำและลักษณะภาษาของผู้ใช้งานว่ามีสัญญาณบ่งบอกอันตรายในการพูดคุยกันหรือไม่ เช่น หากผู้ใช้งานมีการใช้คำว่า “เสียใจ” “เศร้า” “ร้องไห้” “ทุกข์ทรมาน” …

Read more

บทความโดย คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด บทความก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources – HR) ไปแล้ว ในครั้งนี้ ผมขอกล่าวถึงการนำเอไอมาใช้กับสายงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรด้านการจัดการและวางแผนงบการเงินของบริษัท นั่นคือฝ่ายบัญชี (Accounting) ซึ่งมีหน้าที่หลักคือบันทึกข้อมูลทางบัญชี จัดทำงบประมาณ ภาษีอากร สรุปและประเมินผลด้านการเงิน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ดังนั้น งานส่วนนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส การนำเอไอเข้ามาช่วยจึงตอบโจทย์การทำงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ความสำคัญของเทคโนโลยีเอไอที่มีต่อฝ่ายบัญชีที่เห็นได้ชัด คือ ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ (routine works) ของนักบัญชี เช่น การเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินด้วยเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง หรือที่เรียกกันว่า โอซีอาร์ (Optical Character Recognition – OCR) ในการแปลงไฟล์รูปภาพให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษรที่สามารถเก็บบันทึกและแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยเอไอสามารถจดจำและแยกแยะรูปแบบ (form) ใบเสร็จของแต่ละบริษัทหรือร้านค้า ทำให้สามารถเก็บและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก และนักบัญชีสามารถทำงานนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผมขอยกตัวอย่างบริษัทที่นำเอไอมาช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในด้านอื่น …

Read more

บทความโดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab ในอนาคตเราจะอยู่ในสังคมที่มี AI algorithm ที่หลากหลายและแพร่หลายในชีวิตประจำวัน โดย AI จะทำงานใกล้ชิดกับเราและสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเราควรเริ่มมีการออกแบบ AI ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและมีหลักจริยธรรมในการตัดสินใจ เพื่อให้เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้คนและนักวิชาการจากหลายศาสตร์หลายแขนง ร่วมกันนำเสนอแนวทางในการออกแบบ AI เพื่อมุ่งหมายที่จะทำให้ผู้ใช้งานรวมถึงผู้ออกแบบ เกิดความตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการทำให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human centered AI) และทำความเข้าใจหลักการทำงานของ AI ให้ดีขึ้น ซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้ พฤติกรรมของเครื่อง (Machine behavior) การทำความเข้าใจพฤติกรรมของ AI เป็นศาสตร์ที่รวมผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ นอกเหนือจากวิศวกรรม โดยศึกษาพฤติกรรมการทำงานของ AI เหมือนที่เราศึกษาพฤติกรรมของคนหรือสัตว์ เพื่อคำนึงถึงผลกระทบในการใช้งาน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง การศึกษานี้จะดูพฤติกรรม 3 ระดับ …

Read more

บทความโดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab บทความที่แล้วเราได้กล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence – AI) กับมุมมองทางด้านจริยธรรม โดยยกประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับข้อกังวลของอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบกับมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เอไอ ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มากขึ้น เช่น การตัดสินอนุมัติกู้ยืมเงิน ซื้อขายหุ้น คัดกรองข่าว ตัดสินโทษจำคุก เป็นต้น โดยในมุมของผู้ใช้หรือผู้พัฒนาก็มีหลายประเด็นที่ควรคำนึงถึง (บทความ มุมมองจริยธรรมที่ชวนคิดของชีวิตในอนาคต) และในบทความนี้ ผมจะขอกล่าวถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งมุมมองด้านสังคม จริยธรรม และอีกหลายมิติที่อาจยังไม่มีบทสรุปชัดเจน ขึ้นอยู่กับเราว่าจะคิดอย่างไร กรณีศึกษาที่ 1: เอไอที่ใช้ในการคัดเลือกใบสมัครงาน บริษัท Arai เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ (software) ที่เริ่มโด่งดังในตลาดโลก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ได้รับใบสมัครงานมากมายจนล้นมือ จึงขอให้ทีมนักพัฒนา (developer) ช่วยสร้างเอไอสำหรับคัดเลือกใบสมัครงาน ซึ่งระบบนี้ก็ใช้งานได้ดี แม่นยำ …

Read more

บทความโดย คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้องค์กรต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสายงานบัญชีและการเงิน งานบริหารจัดการองค์กร งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ เอชอาร์ (Human Resources : HR) ก็สามารถนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำและความผิดพลาดที่เกิดจากอคติ(bias) ของมนุษย์ได้อีกด้วย บทความนี้จึงขอยกตัวอย่างการนำเอไอมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอชอาร์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ดังนี้ 1.การสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ (Candidate Screening) เอไอ เข้ามาช่วยในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามความต้องการของบริษัทและเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลบนใบสมัคร เช่น การศึกษา อายุ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และแนวโน้มการเข้ากันได้กับผู้ร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน รวมทั้งผู้สมัครจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการต่างๆ ของผู้สมัครเบื้องต้นได้ด้วย เช่น สวัสดิการ (benefits) และเงินเดือน …

Read more

บทความโดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ปัจจุบันเป็นยุคทองของการนำข้อมูลที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการขยายการจัดเก็บข้อมูล computation / storage resource มีราคาถูกลง และข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น โดยในหลายประเทศมีการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence – AI) และ Machine Learning มาใช้กับ Big data ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างมาก เอื้ออำนวยให้เราสามารถทำงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังส่งผลดีกับภาคเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย (บทความ “ผลกระทบของ AI”) ความแตกต่างระหว่างเอไอ และเทคโนโลยีในอดีต คือ เอไอสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินอย่างอัตโนมัติได้ (Automated Decision Maker) ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการจัดการที่เหมาะสม เพราะหากใช้ไม่ถูกต้อง ขาดความโปร่งใสหรือมีอคติ (bias) ในการตัดสิน ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างแน่นอน โดยเฉพาะช่วงหลังที่มีกระแสความคิดหวาดกลัวว่าเอไอจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ …

Read more

บทความโดยคุณธัชกรณ์ วชิรมน CEO บริษัท เซอร์ทิส จำกัด เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างประโยชน์ให้กับหลายภาคส่วน รวมถึงด้านการพัฒนาการศึกษา ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ ก็มักจะเกิดคำถามตามมาว่า เอไอจะเข้ามาแทนที่การทำงานของอาชีพครูหรือไม่ สำหรับเซอร์ทิสกลับมองว่า เอไอจะยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่อาชีพครูได้ แต่ในทางตรงกันข้าม กลับเข้ามาช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานได้ง่ายและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในช่วงหลายปีมานี้ เรามักจะเห็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไอทีกับองค์กรด้านการศึกษา ผ่านความร่วมมือในหลากหลายโปรเจ็คทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการยกระดับคุณภาพของระบบการศึกษา ช่วยลดการใช้เวลากับภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ (routine works) ของครู เช่น การช่วยตรวจการบ้านและข้อสอบ โดยระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องและนับคะแนน พร้อมทั้งเทียบเคียงคำตอบของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความเหมือนหรือใกล้เคียงกัน (similarity) มากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยลดปัญหาการทุจริตของนักเรียนระหว่างการทำข้อสอบ รวมถึงตรวจการคัดลอกข้อมูล (plagiarism) เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลการวิจัยและบทความวิชาการสาขาต่างๆ ได้อีกด้วย อีกทั้ง ระบบยังสามารถช่วยคัดเลือก (generate) ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับนักเรียนแบบรายบุคคล (personalized) ตามเงื่อนไขความแตกต่างด้านทักษะ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน เช่น โปรแกรม Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System (DIAMONDS) …

Read more

บทความโดยคุณธัชกรณ์ วชิรมน CEO บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence-AI) ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของทั้งไทยและต่างประเทศต่อการนำมาประยุกต์ใช้กันแพร่หลาย “เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า (Face Recognition)” เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบุ และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถเพิ่มโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จให้หลากหลายแวดวงธุรกิจได้ด้วย เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า คือ ความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพการทำงานเอไอด้วยระบบ แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) สร้างเป็นระบบประมวลผลที่สามารถตรวจจับใบหน้า (detect) และระบุตัวตน (identify) ได้ทั้งลักษณะภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้ ตลอดจนการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ (real time) ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Face Recognition มาใช้ด้านต่างๆ ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์และต่อยอดสู่การตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป หลักการทำงานของ Face Recognition คือ การสร้างโมเดลการอ้างอิง ที่เรียกว่า “faceprint” …

Read more

บทความโดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด หากสังเกตให้ดี ชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล การทำนาย และการคาดการณ์ (Prediction & Forecasting) อยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เช่น การคาดการณ์ว่าควรซื้อบ้านไหม ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนไหนดี การคาดการณ์งบประมาณโครงการต่างๆ การประเมินความสามารถของผู้ที่เราจะจ้างงาน หมอวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วย ตลอดจนการทำนายผู้มีโอกาสชนะการเลือกตั้งของสถาบันต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนสามารถคาดการณ์เรื่องต่างๆ ได้ แต่ทำอย่างไรจึงจะคาดการณ์ได้อย่างมีหลักการและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ซึ่งคำตอบจะอยู่ในบทความนี้ครับ เริ่มด้วย Wharton Professor Philip Tetlock จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้จัดทำ Good Judgement Project เพื่อศึกษาเรื่องการคาดการณ์เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีการเปิดรับอาสาสมัครนักคาดการณ์ (Forecaster) กว่า 5,000 คน ให้มาร่วมคาดการณ์เรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่สงครามกลางเมืองของซีเรียไปจนถึงการเมืองของเกาหลีเหนือ …

Read more

บทความโดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy ที่จัดโดย Thailand Institute of Justice (TIJ) เพื่อร่วมพูดคุยและถกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยคำว่า “หลักนิติธรรม” นี้ มีนิยามที่กว้างและหลากหลายมิติ แต่ผมขอสรุปคร่าวๆ ว่าหมายถึง “หลักที่รัฐและประชาชนยึดถือเพื่อก่อให้เกิดสังคมที่มีความยุติธรรมและสงบสุข” ซึ่งการเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ชั้นเลิศ เพราะผมได้เรียนรู้มุมมองมากมายของผู้ที่มาจากหลากหลายประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิด และเป็นการเรียนรู้ที่ผลักดันตัวเองให้ออกจาก comfort zone อีกด้วย ภายหลังจบงาน ความคิดมากมายยังคงแล่นในหัวของผม ถึงขนาดที่ต้องนำมาตกผลึกและร้อยเรียงออกมาเป็นถ้อยคำผ่านบทความบทนี้ …

Read more
Page 1 of 6 12345...Last page